Habilitering

Norrtälje habiliteringscenter

Norrtälje Habiliteringscenter ger råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar som till exempel: 

 • Utvecklingsförsening hos barn
 • Utvecklingsstörning
 • Motoriska svårigheter eller rörelsehinder hos barn
 • Omfattande rörelsehinder hos ungdomar och vuxna
 • Autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom
 • Förvärvad hjärnskada
 • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning

På habiliteringscentret finns olika yrkesgrupper som sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped och specialpedagog. Alla har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscenter ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Tillsammans med personalen gör du en habiliteringsplan. Planen är en överenskommelse mellan dig och personalen om vilka insatser habiliteringen ska innehålla.  

Information och stöd till andra

I samråd med dig hjälper vi även till med att ge information och vägledning kring funktionsnedsättningen och vilka behov som finns, exempelvis till myndigheter eller dagliga verksamheter och gruppbostäder.

Insatsen kan ske enskilt eller i grupp. Vi ger även stöd, information och konsultation till anhöriga, gode män och personal på till exempel skola, boende och daglig verksamhet.

Viktigt att veta

 • Insatserna är kostnadsfria.
 • All personal har tystnadsplikt.
 • Vi har skyldighet att föra journal enligt patientdatalagen.
 • Vi styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Så ansöker du

Du ansöker med remiss eller genom egen ansökan. Du kan också söka med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson.

Blanketten kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut och lämnas in eller skickas till habiliteringen.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Kontakta oss

Telefon

Reception
0176-327 470
vardagar kl 8.30-11.30, 12.30-15.30


Besöksadress

Barnhabiliteringen:
Familjens hus
Drottning Kristinas väg 70A
Vuxenhabiliteringen:
Lasarettsgatan 10 C
(vid Norrtälje sjukhus)

Postadress

Box 905, 761 29 Norrtälje

Enhetschef

Enhetschef: Kenneth Thor
Tel: 0176-327 275
E-post till Kenneth Thor