Hoppa till huvudinnehåll

28 maj: Lägesrapport från Tiohundra om coronaviruset

Vårdbolaget Tiohundra ger en uppdatering angående covid-19, och en lägesrapport om det arbete som pågår i våra verksamheter.

Tiohundra har återgått till stabsläge från och med den 25 maj. Inriktningen är att upprätthålla akut och nödvändig vård med största möjliga kvalitet samt att minimera smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer.


Antal patienter som vårdas för covid-19 i Tiohundras verksamheter

Siffrorna är uppdaterade torsdagen den 28 maj kl 8. Inom parentes anges antalet vid föregående två veckors lägesrapporter, 20 respektive 14 maj.

 • 14 (14, 17) patienter vårdas i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.
 • 3 (3, 4) patienter med covid-19 får intensivvård. Totalt är 5 (6, 7) IVA-platser belagda.
 • Fortsatt mycket få fall i Tiohundras omsorgsverksamheter.
 • Ca 55 patienter som vårdats i covidflödet har hittills skrivits ut från sjukhuset.

Alla personer med konstaterad eller misstänkt covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Av hänsyn till patientsekretessen lämnas inga ytterligare uppgifter om personernas identitet eller tillstånd.

Graf som visar att antalet patienter i covidflödet minskat något men ligger kvar mellan 10 och 15

Diagrammet visar antalet patienter som vårdats i det så kallade covidflödet på Norrtälje sjukhus. Här ingår patienter som konstaterats positiva i test samt de med misstänkt covid-19.

Tiohundra åter i stabsläge

Tiohundra AB har varit i förstärkningsläge sedan den 2 april. Hanteringen av covid-19 tar alltjämt stora resurser i anspråk, men för att underlätta en successiv återgång till normal verksamhet har Tiohundra och Norrtälje sjukhus lämnat förstärkningsläget och gått över till stabsläge från och med den 25 maj.

Covid-19 är fortsatt högprioriterat och innebär en tuff arbetssituation för många medarbetare i vård och omsorg.

– Så kommer det att vara under lång tid framåt. Samtidigt behöver vi planera för att starta upp delar av den verksamhet som varit helt pausad de senaste månaderna. Vi måste ta hand om de patienter som väntat länge och nu behöver få sin operation eller starta sin behandling, säger VD Peter Graf.

Läget kan förändras på kort tid och tack vare att bolaget är i stabsläge går det att snabbt ställa om på nytt om behovet skulle uppstå.

Kapacitet på Norrtälje sjukhus

Sjukhusets vårdavdelningar har frigjort platser för patienter med covid-19. En viss stabilisering har skett av antalet patienter i covidflödet, men nedgången är mycket långsam. Belastningen på intensivvården är fortsatt hög. Vissa planerade operationer har återupptagits i liten skala. Det rör sig i första hand om dagkirurgi.

– Under den gångna helgen såg vi ett ökat inflöde av andra patienter till akutmottagningen. Belastningen på sjukvården i Norrtälje är alltid hög sommartid. För att vi ska klara av att ta hand om både covid-patienterna och andra med behov av akutsjukvård är det viktigt att alltid uppsöka rätt vårdform. Kontakta 1177 för rådgivning och hänvisning, säger VD Peter Graf.

Extra åtgärder för att skydda personer i riskgrupp

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm har tydliggjort smittförebyggande åtgärder för riskgrupper inom vård och omsorg. Med anledning av detta har Tiohundra beslutat att ytterligare förstärka användandet av skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning från personal till personer i riskgrupp för covid-19.

I varje verksamhet ska en riskbedömning göras för att bedöma om de grundläggande åtgärderna, som basala hygienrutiner, är tillräckliga för att undvika risk för smittspridning till personer i riskgrupp. Om riskbedömningen visar att dessa åtgärder inte är tillräckliga kan ytterligare skyddsåtgärder vidtas för vård- och omsorgsmoment nära ansiktet. Både inom sjukvården och omsorgen har personalen då möjlighet att bära visir.

Det är av största vikt att vi fortsätter skydda de äldre invånarna – som är många i vår kommun – och att alla följer myndigheternas rekommendationer.

Provtagning av patienter och boende

Den totala provtagningskapaciteten för region Stockholm är nu uppe i drygt 40 000 prover för pågående infektion per vecka.

Patienter där en läkare bedömer att provtagning är nödvändig för medicinsk utredning kan provtas även om de inte är inlagda på sjukhus. I Norrtälje kommer det att ske via luftvägsmottagningen på Norrtälje södra vårdcentral, i samverkan med privata vårdgivare.

Vi har sedan i mars tagit prov för covid-19 på alla patienter med luftvägssymtom som läggs in på sjukhus eller bor på ett särskilt boende för äldre. Alla medarbetare inom vård och omsorg i Norrtälje erbjuds egenprovtagning för covid-19 när de är hemma och är sjuka.

Graf som visar att antalet provtagna fortsätter minska något

Diagrammet visar antalet provtagna patienter på Norrtälje sjukhus och Tiohundras äldreboenden v 11-21. I väntan på egenprovtagning gjordes inledningsvis viss provtagning av personal av primärvården. Därför ingår även ett mindre antal provtagna medarbetare i statistiken.

Region Stockholm kommer att erbjuda egenprovtagning för covid-19 även till prioritetsgrupp 3 enligt Folkhälsomyndighetens ”Nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19”. Medarbetare som arbetar i det som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierat som prioriterade för provtagning för covid-19 ska alltså erbjudas egenprovtagning, vilken kommer att upprättas i samverkan med Länsstyrelsen. Regionen har inte ännu informerat om hur eller när det startar.

Krisstödstelefon för invånare

Psykiatrin i Norrtälje erbjuder råd och stöd via telefon för den som är i behov av hjälp med att hantera sin oro. Öppettider:

 • Vardagar kl 13-21
 • Helger: kl 10-20
 • Telefonnummer: 0176-326 483
Fem råd till alla invånare
 1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor – helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.
 2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård, åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 5. När du är sjuk – stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om coronaviruset och covid-19, ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Senast uppdaterad
2020-10-09