Hoppa till innehåll

Agera för säker vård

Två kvinnor i sjukhuskläder i sjukhusmiljö.

Hitta på sidan

Identifiering

Analys

Åtgärder

Uppföljning av åtgärd

Öka kunskap om inträffade vårdskador

Tillförlitliga och säkra system och processer

Säker vård här och nu

Stärka analys, lärande och utveckling

Öka riskmedvetenhet och beredskap

Så kommer vi att arbeta patientsäkert i framtiden

1. Identifiering

Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler utförs två gånger per år (en angiven dag). Mätningen bygger på antingen självskattning eller observation och genomförs i både vård och omsorg.

Mätning av VRI (vårdrelaterade infektioner) kan göras i form av kontinuerlig mätning i patientjournalen.

Kontinuerlig mätning av bland annat risk för fall, trycksår och undernäring sker på Norrtälje sjukhus.

Markörbaserad journalgranskning genomförs inom psykiatrin, systematiskt över året. Under 2022 har ett fokus varit dels följsamheten att dokumentera i läkemedelsmodulen vid läkemedelsutlämning eller injektionsgivning och inte i löpande journaltext. Dels att se följsamhet till suicidpreventionskartan som är ett stöd till diagnos specifika processer.

2. Analys

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK): Resultatet för 2022 var varierande men visade övergripande på ett något lägre resultat än förgående år. Resultatet analyseras på respektive enhet och därefter beslutas om eventuella extraåtgärder. Tiohundra har hygienombud på respektive enhet som extra resurs i hygienarbetet. Det finns också en BHK-strategi att följa som stöd för förbättringsarbetet.

VRI: Resultatet för sjukhuset var i år 3,7%, vilket får anses som väldigt bra (
Kontinuerlig mätning av bland annat risk för fall, trycksår och undernäring:
Månatlig analys sker av resultat och förbättringsåtgärder sätt in vid behov. Mätningarna visar på gott resultat men förbättringsmöjligheter finns.

Markörbaserad journalgranskning: Vi ser att andelen som använder läkemedelsmodulen på rätt sätt har ökat. Suicidprevention är något som hela verksamhetsområdet arbetar med. Alla nyanställda ska gå en obligatorisk utbildning som där suicidriskbedömningar ingår.

3. Åtgärder

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler: Ansvaret för mätning och resultatuppföljning av BHK kommer framöver ligga på respektive enhets ansvar utifrån behov och tidigare resultat.

VRI: Ansvaret för mätning och resultatuppföljning av BHK kommer framöver ligga på respektive enhets ansvar utifrån behov och tidigare resultat.

Kontinuerlig mätning av bland annat risk för fall, trycksår och undernäring: En utbildningsmodul är utvecklad för att underlätta kontinuerlig utbildning, tänkt att användas vi introduktion av nya medarbetare.

Markörbaserad journalgranskning: Det finns fortfarande medarbetare som inte dokumenterar i läkemedelsmodulen, så fler utbildningstillfällen kommer att genomföras.

4. Uppföljning av åtgärd

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler: Återkopplas till ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar samt återkoppling på hygienkommittén.

VRI: Återkoppling sker på ledningsgrupper.

Kontinuerlig mätning av bland annat risk för fall, trycksår och undernäring: Återkoppling på ledningsgrupper och på APT och dialogmöten.

Markörbaserad journalgranskning: Återkoppling på ledningsgrupper, på arbetsplatsträffar, läkar- och sjuksköterskemöten.

Öka kunskap om inträffade vårdskador

Har vården varit säker?

Rutinen Metod för utredning av allvarlig vårdskada och/eller missförhållande ger stöd och struktur i arbetet. När en avvikelse skrivs så gör chef en bedömning av händelsen, bedöms risk för vårdskada eller missförhållande påbörjar man en utredning. Vid samrådsmöten avgörs om en händelseanalys ska genomföras som i sin tur kan initiera en Lex Sarah- eller Lex Maria-anmälan. Bolagsledning med samtliga verksamhetschefer har fått en genomgång av rutinen och i två ledningsgrupper har enhetscheferna fått information/genomgång av rutinen under 2022.

Två Lex Sarah och tre pågående utredningar (varav en troligen kommer bli en Lex Sarah) har gjorts under 2022.

Lex Sarah-anmälningar

Två händelseanalyser som kommer att leda till Lex Maria-anmälning är påbörjade under 2022.

Lex Maria-anmälningar

Förebyggande arbete sker i form av månatliga uppföljningar av resultat från riskbedömningar och insatta åtgärder gällande fall, trycksår, undernäring, munhälsa, urinretention och MRSA (Meticillinresistent Staphylococcus aureus) m.m. Analys över resultat görs vid till exempel teammöten och dialogmöten och handlingsplaner sätts in vid behov.

Tillförlitliga och säkra system och processer

Hur tillförlitliga är arbetsprocesser och system?

  • Inom verksamhetsområdet Barn, unga, familj, psykiatri och habilitering finns en obligatorisk utbildning i att göra suicidriskbedömningar som alla nyanställda och studenter ska se. Diskussion om suicidriskbedömningar sker kontinuerligt på enheterna. Alla sjuksköterskor inom verksamhetsområdet ska gå en utbildning i användandet av läkemedelsmodulen i TakeCare (journalsystem i vården).
  • Flera verksamhetsområden har styrgrupper för flera av sina digitala stöd, som tex mobiltelefoner och Appva/MCSS (e-signeringssystem). Där diskuteras rutiner och som sedan tas detta vidare i ledningsgrupper och övriga berörda.
  • Utbildningar/genomgångar av olika system Lifecare (jornalsystem), Händelsevis (avvikelsehanteringssystem), Appva/MCSS vid behov, introduktion, stor arbetsplatsträff, personalmöten, ledningsgrupper.
  • Digitalt patientplaneringssystem Tavlan (start jan 2022), som säkerställer aktuell och adekvat information på vårdenheterna. Medfört direktkommunikation med rehabilitering och rehabiliteringsinsatser. Inför 2023 kommer sjuksköterskor erbjudas utbildning i bland annat dokumentation och skyddad identitet.

Säker vård här och nu

Riskhantering

  • Riskanalys genomförs utifrån fyra perspektiv: patient-, brukarsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och informationssäkerhet. Det görs till exempel inför förändringar inom enheten, frekventa avvikelser inom ett område osv.
  • Risker rapporteras i avvikelsesystemet Händelsevis som handläggas av chef inom resp. enhet. Risker rapporteras mindre frekvent i jämförelse med tillbud och negativa händelser.
  • Flera verksamheter har M&M konferenser för team, sjuksköterskor eller läkare för att diskutera, reflektera, lära och dela med sig av sina beprövade erfarenheter av fall som gått bra eller där det uppstått problem.
  • Under 2022 har två riskanalyser genomförts som gäller flera verksamhetsområden: Läkemedelshantering och Omhändertagande av brukare vid livets slutskede mellan särskilt boende och sjukhus. De åtgärder som föreslagits i respektive riskanalys ska nu hanteras av respektive uppdragivare under 2023.

Stärka analys, lärande och utveckling

Avvikelser

Vid nyanställning får medarbetare och chef utbildning i att rapportera och handlägga avvikelser. I bolagets handlingsplan för Säker vård och omsorg, som är ett nationellt krav, ingår att alla medarbetare och chefer ska göra utbildning på Lärtorget (bolagets E-learning plattform), ha forum för att systematiskt diskutera risker och allvarliga händelser för ett lärande.

Under 2022 rapporterades:

  • 3 089 omsorgsavvikelser. De mest frekvent rapporterade riskerna/avvikelserna rör läkemedel och fall.
  • 1 166 vårdavvikelser. De mest frekvent rapporterade riskerna/avvikelserna rör dokumentation/informationsöverföring och behandling/omvårdnad.

Under 2022 har en kartläggning av rapporterade avvikelser inom läkemedelsområdet pågått. 2023 startar ett arbete med genomgång av rapporterade avvikelser inom läkemedelsområdet, med kvartalsvis rapporter till ledningen. Rapporterna delas in i områden efter klassificering i HändelseVis för att få en uppfattning om inom vilka områden flest avvikelser rapporteras samt vad rapporterna innehåller. Arbetet ska lägga grunden för fortsatt uppföljning inom läkemedelsområdet samt möjligen visa på var behov finns av till exempel utbildningsinsatser.

Klagomål och synpunkter

Patienter, brukare och närstående har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via 1177, mail, telefon eller direkt i mötet. Ärenden som inkommer via registrator, 1177 eller synpunktshandläggare går via diariet till berörd chef som handlägger ärendet.

Synpunkter under 2022

Öka riskmedvetenhet och beredskap

Under 2022 har ett övergripande och omfattande projekt bedrivits för att öka krisberedskapen inom samtliga verksamheter. Processen är tydligt och identifierad med processägare och processledare. Utbildning i kontinuitetshantering har genomförts av samtliga ledningsgrupper och ett datastöd har tagits fram för att underlätta arbetet. Varje enhet ska göra kontinuitetsplaner på 15 obligatoriska resurser och händelser under 2023. Informationsunderlag och exemplifiering av vikten av ökad riskmedvetenhet har tagits fram som stöd till chefer till arbetsplatsträffar.

Så kommer vi att arbeta patientsäkert i framtiden

Patientmedverkan ingår som del i arbetet med våra utvalda ”Patientcentrerad och sammanhållna vårdförlopp”. Bland de utvalda vårdförloppen finns stroke/tia (blödning eller propp i hjärnan) och sepsis (blodförgiftning).

Regelbundna traumateamövningar utförs, och kommer att fortsätta 2023. Planering finns även för stroketeamsövningar.

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2022.

Sjuksköterska vid skrivbord.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Tre kvinnor tittar på en storbilds-tv.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Senast uppdaterad
2023-02-21