Hoppa till innehåll

Grundläggande förutsättningar för säker vård

Kvinna i sjukvårdskläder sitter vid skrivbord. Infälld i bilden en symbol med texten Agera för säker vård.

Hitta på sidan

Engagerad ledning och tydlig styrning

Övergripande mål och strategier

Organisation och ansvar

En god säkerhetskultur

Adekvat kunskap och kompetens

Patienten som medskapare

Engagerad ledning och tydlig styrning

Våra värderingar

 • Hög kvalitet i alla våra insatser genom delaktighet.
 • God tillgänglighet skapar trygghet.
 • Genom ett jämlikt bemötande visar vi respekt.

Övergripande mål

Digitalt och fysiskt tillgänglig hälsa, vård och omsorg

 • Vi ökar den digitala och fysiska tillgängligheten för våra patienter, brukare och boende.
 • Vi utvecklar moderna kommunikationskanaler utifrån kundens behov.

Vi är förebilder och nytänkande

 • Vi använder lämpliga metoder för att uppnå hög kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
 • Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi är stolta arbetsgivare

 • Vi har stolta chefer och medarbetare som är engagerade, delaktiga och som utvecklas.
 • Vi skapar god arbetsmiljö genom att samarbeta och utbilda över gränserna.
Strategier

Vi ska vara köfria, topprankade och kostnadseffektiva.

Köfritt kan till exempel innebära korta väntetider, snabb hjälp eller hög tillgänglighet.

Topprankade kan till exempel vara uppfyllda kvalitetskrav eller bra resultat i patient- eller brukarenkäter.

Kostnadseffektivitet kan vi uppnå till exempel genom smarta arbetssätt och med hjälp av ny teknik och digitala verktyg.

Organisation och ansvar

Vårdbolaget Tiohundra får sina uppdrag från Kommunalförbundet för Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som har det övergripande ansvaret för sjukvård och omsorg i Norrtälje kom- mun. KSON beställer, tecknar avtal och finansierar uppdragen.

Styrelsen för Tiohundra AB består av ledamöter där hälften är utsedda av regionfullmäktige och hälften av kommunalfullmäktige. De har ansvar för att tillsammans med vår bolagsledning driva verksamheten så att våra kunder får vård och omsorg av god kvalitet och med hög säker- het.

Verkställande direktör har det övergripande ansvaret och leder Tiohundra AB:s bolagsled- ning. Vd ansvarar för att bolagets arbete sker enligt ägarnas krav och gällande avtal samt enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Chefläkare ansvarar för samordning på övergripande nivå och stöd i uppföljning av medicin- ska avvikelser, klagomål, synpunkter, allvarliga händelser och brister i organisationen som kan medföra patientsäkerhetsrisker.

Verksamhetscheferna inom vårdbolaget ingår i bolagsledningen och har ansvar för att all personal inom det egna verksamhetsområdet kontinuerligt arbetar med att förbättra kvalitet och säkerhet för våra kunder.

Enhetschef/klinikchef har ansvar för att det systematiska kvalitetsarbetet integreras i den dagliga verksamheten, det vill säga att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för- bättra verksamheten kontinuerligt.

Medarbetare har alla ett ansvar, att aktivt medverka i det gemensamma arbetet med att öka patientsäkerheten. Ansvaret består bland annat av att rapportera risker, fel och brister som upptäcks, delta i pågående förbättringsarbeten samt vara väl insatt i vårdbolagets mål, värderingar och resultat.

Exempel på samverkan för att förebygga vårdskador

Exempel från verksamheten

Isabel Andersson var som enhetschef med och startade Fokushuset, Tiohundras Sverigeunika samverkan i öppenvård mellan psykiatri, beroendevård och socialpsykiatri. Undersökningar visar att patienterna upplever stora förbättringar i synen på sig själva, fritiden och framtiden, jämfört med innan de påbörjade sin behandling. I Tiohundrapodden ger Isabel Andersson en bild av hur det står till med den psykiska hälsan i Norrtälje kommun.

Hemsjukvårdens sjuksköterskor har fördjupat uppdraget att ansvara för sjukvården upp till sjuksköterskenivå inom verksamhetsområdet. I samarbete med hemsjukvården har sjuksköterskans arbete och ansvar tydliggjorts de samverkar kring brukarna där omsorgspersonalen uppmärksammar och larmar sjuksköterskan vid hälsoförändringar.

I LSS-boende med inriktning neuropsykiatri, där behovet av stöd från olika områden ofta är stort, har samverkan byggts från start. Här samverkar habilitering, psykiatri och beroendemottagning, hemsjukvård och LSS för de individer som har alla dessa insatser. Syftet är att ha samordnande insatser med alla delar av vårdkedjan i hemmiljön för att trygga insatsen och säkerställa att brukarna alltid har nära till sina kontakter.

samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar man med tvärprofessionella team för att förebygga vårdskador. Nära samarbete med läkarorganisation finns på nästan alla enheter, samt med en husläkarmottagning som ansvarar för läkarbemanningen på två enheter dagtid. Jourtid ansvarar vårdbolagets läkarorganisation för alla enheter. De har god kännedom om patienterna och verksamheterna.

Hemtjänsten samverkar med vårdavdelningar, vårdcentraler, hemsjukvårdsläkare samt SAMS (sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam) med anledning av covid-19, men även i det dagliga arbetet. Samverkan sker även med biståndsavdelning vid förändrade behov.

Exempel från verksamheten

Sedan starten 2020 har mobila teamet (SAMS – sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam) på Norrtälje sjukhus gjort cirka 1200 hembesök hos patienter runt om i Norrtälje kommun. Läkaren Gabriel Ekman och sjuksköterskan Åsa Sjölin berättar i Tiohundrapodden om tryggheten det innebär för patienten att få stanna i sitt hem istället för att bli inlagd på sjukhus.

Under 2022 påbörjades ett arbete med att identifiera vårdförlopp som ska ingå i arbetet kring personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Det är nu sju identifierade vårdförlopp och formatering av arbetet har påbörjats.

Processen för personer med kognitiv svikt behöver ses över där samverkan är ett av flera områden som behöver utvecklas. Vi saknar en kognitiv mottagning i Norrtälje sedan sommaren 2022 och arbete pågår för att lösa situationen.

Informationssäkerhet

2022 har präglats av attacker mot myndigheter och bolag. Tiohundra har bevakat händelserna i vår omvärld. Bolaget har inte utsatts för några allvarligare hot under året.

Informationssäkerhetsarbetet har fokuserat på att säkra upp bolagets nya digitaliseringsinitiativ i utvecklingsprocessen, samt att säkerställa att vi ställer rätt krav på informationssäkerhet vid de upphandlingar som görs.

Under året har det arbetats för att systematisera hanteringen av våra system genom objektsförvaltningar, för att säkra upp en bättre livscykelhantering och ha rätt tekniska åtgärder för systemet. Regelbundna loggkontroller och granskningar har också genomförts.

Bolaget kommer fortsätta med sitt systematiska säkerhetsarbete, med fokus på kontinuitetsplaner.

Nära åtta av tio medarbetare har genomfört den digitala informationssäkerhetsutbildningen DISA.

Strålskydd

Tiohundra AB bedriver verksamheter med joniserande strålning. Dessa verksamheter är tillståndspliktiga och till tillståndet hör ett antal villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver ska redovisas årligen i ett strålsäkerhetsbokslut.

Strålsäkerhetsbokslut för 2022 (pdf)

En god säkerhetskultur

Flera enheter har daglig avstämning för att fånga det som händer på enheten. Olika forum finns för att diskutera uppkomna frågor, för att främja samverkan och den öppna kommunikationen.

Vi genomför årligen processrevisioner. Under våren genomfördes revision inom processen avvikelsehantering och där framkom att medarbetarna känner sig trygga med att skriva avvikelser när man ser risker, tillbud och negativa händelser.

Ett material för arbetsplatsträffar med fokus på att öka kunskap om att rapportera risker för att förebygga allvarliga händelser har tagits fram och kommer att publiceras under 2023.

Handledning av medarbetare med fokus på bemötande och förhållningssätt genomförs inom vissa verksamheter och det ger möjlighet till gemensamt lärande och reflektion.

Kvalitetsnätverket på sjukhuset består av kvalitetsutvecklare från vårdavdelningar, akutmottagning och intensivvårdsavdelningen. Nätverket identifierar risker i verksamheten och utgår från input från chefer, medarbetare, patienter, M&M-konferenser (Morbidity and Mortality = sjuklighet och dödlighet), mätningar mm. Nätverket arbetar löpande med förbättringsarbete, utveckling av utbildningsmaterial, rutiner och utbildning av medarbetare.

Inom verksamhetsområdet barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering finns kvalitetsteamet för patient- och brukarsäkerhet samt suicidprevention.

Vikten av att arbeta med avvikelser

Flera verksamheter har M&M-konferenser för team alt. sjuksköterskor eller läkare, för diskutera, reflektera, lära och dela med sig av sina beprövade erfarenheter av fall som gått bra eller där det uppstått problem.

På agendan för arbetsplatsträffar finns en obligatorisk punkt att diskutera enhetens avvikelser, för ett lärande. Händelseanalyser och utredningar gås igenom i berörda arbetsgrupper som en del av ett lärande.

Alla verksamheter ska genomföra patient-och brukarsäkerhetsdialoger. Det är ett årligt möte mellan verksamhetschef, enhetschef och några medarbetare, där det diskuteras i dialogform vilka möjligheter som finns på arbetsplatsen när det gäller att jobba patient- och brukarsäkert. Man ser över hur kommunikationen sett ut när något inte gått som det borde. Har vi en hållbar säkerhetskultur? Tillsammans stämmer deltagarna av hur det ser ut för enheten i förhållande till säkerhetskulturtrappan (= ett stödverktyg för att identifiera åtgärder). Beroende på resultatet ser gruppen över behovet av förbättringsarbeten.

Medarbetarenkäten innehåller en del gällande Hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Resultatet analyseras av verksamhetschef och ledningsgrupp. En lokal variant av Säkerhetskulturtrappan har tagits fram.

Handlingsplan för ”Säker vård och omsorg” har införts under året och resultatet presenterades i november. Resultatet kommer att sammanställas och analyseras i början på 2023.

I månadsuppföljningen beskriver varje verksamhetschef regelbundet ett fall som är kopplat till patient-och brukarsäkerhet för ett lärande.

Vissa enheter använder verktyget Risker och vårdskador i realtid. Detta skapar ett underlag för riktat systematiskt dagligt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten samt stärker Gröna korset, en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att aktivt dagligen identifiera patientsäkerhetskulturen.

M&M-konferenser som beskrivs ovan är också verktyg som används för att följa upp och skapa dialog. Inom delar av psykiatriverksamheterna arbetar man med markörbaserad journalgranskning som är ett komplement till avvikelser.

Adekvat kunskap och kompetens

Vi har obligatoriska utbildningar som alla medarbetare ska genomföra.

 • Medarbetareintroduktion där igår patient-brukarsäkehet
 • Händelsevis, rapportera och Händelsevis, handlägga (chefer får enskild genomgång)
 • Jobba säkert med läkemedel inför delegering
 • Basala hygienrutiner
 • HLR
 • DISA-informationssäkerhet.

I bolaget finns en årlig förbättringsledareutbildning för medarbetare och chef.

En utvecklingsprocess är framtagen för att identifera och erbjuda stöd i utvecklingsarbetet och prioritera projekt inom bolaget. En tankesmedja finns med koppling till utvecklingsprocessen för att lära och stödja av varandra.

Exempel från verksamheten

Varje verksamhet ska ha ett ombud för psykisk ohälsa. Syftet är att samtliga medarbetare inom Tiohundra som möter patienter, brukare eller kunder ska få tillgång till kompetenshöjning inom området. Detta för att ge medarbetarna bättre förutsättningar att möta ökningen av psykisk ohälsa och kunna arbeta förebyggande i ett tidigt skede.​

Patienten som medskapare

Patienter, brukare och närstående erbjuds att vara med i utvecklingsarbete, i de fall då det är lämpligt.

Brukare har deltagit vid intervjuer av anställda, medverkar i att skapa veckans matsedel på boenden och planering av önskade aktiviteter. Enheterna har boenderåd där brukare är med.

Exempel från verksamheten

Jimmy Karlsson från Norrtälje har haft diabetes typ 1 sedan han var sju år. 
I Tiohundrapodden berättar han om vardagen med sjukdomen, om den tekniska utvecklingen och om utmaningen att inte låta sjukdomen äga livet.

Exempel från verksamheten

Träningsprogram via app för 95-åring? Rehab på Norrtälje sjukhus har exempel som visar att det verkligen fungerar. Under pandemin ställde de om till digitala alternativ som nu är en naturlig del av verksamheten. Lyssna på Tiohundrapodden:

Patienter, brukare och närstående har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via 1177, mail, telefon eller direkt vid mötet. Patienter, brukare och närstående kan erbjudas att medverka i händelseanalyser, utredningar och riskanalyser genom till exempel intervju och kan då ge förslag på förbättringar.

Vikten av synpunkter på vård och omsorg

Patienter görs delaktiga med personcentrerad vård och individuellt utformade vårdplaner, genomförandeplaner och habiliteringsplaner.

Brukare och i förekommande fall närstående är med vid upprättande av genomförandeplaner om hur vården och omsorgen ska genomföras utifrån biståndsbeslut. Nyhetsbrev med allmän information skickas ut till närstående inom vård- och omsorgsboenden.

Brukarsäkerhetsdialoger genomförs. Inom hemsjukvården/hemrehabilitering kan patienten i direkt samverkan med personalen medverka i sin egen vård och rehabilitering.

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2022.

Två kvinnor i sjukhuskläder i sjukhusmiljö.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

Tre kvinnor tittar på en storbilds-tv.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Senast uppdaterad
2023-02-15