Hoppa till innehåll

Så arbetade vi med patientsäkerhet under 2022

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett. Infälld i bilden en symbol med rubriken Agera för säker vård.
Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra AB, sammanfattar bolagets arbete med patient- och brukarsäkerhet under 2022.

Även 2022 har präglats av att vi haft en pandemi med vågor av ökad belastning på alla verksamheter i Tiohundra. Vaccinationer, sköra äldre med covid-19 som vårdats både på våra äldreboenden och på Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

Sjukfrånvaron har tidvis varit hög bland personalen, som behövt testa sig för covid-19 vid upprepade tillfällen. Trots detta har sjukhuset lyckats utföra många av de operationer som behövt skjutas upp under de första pandemiåren.

Även om förutsättningarna varit tuffa och läget ansträngt i verksamheterna, har vi kunnat genomföra en hel del viktigt utvecklingsarbete under 2022.

Några exempel:

  • Ett digitalt patientplaneringssystem, ”Tavlan” har införts, som säkerställer aktuell och adekvat information på vårdenheterna. Det nya verktyget har också underlättat direktkommunikationen med rehabiliteringspersonalen angående rehabiliteringsinsatser. 2023 kommer sjuksköterskor att erbjudas utbildning i bland annat dokumentation och skyddad identitet.
  • Varje verksamhet ska ha ett ombud för psykisk ohälsa. Syftet är att samtliga medarbetare inom Tiohundra som möter patienter, brukare och kunder ska få tillgång till kompetenshöjning inom området. Detta för att ge medarbetarna bättre förutsättningar att möta den samhälleliga ökningen av psykisk ohälsa och kunna bidra förebyggande i ett tidigt skede.
  • Under 2022 påbörjades arbete med att identifiera de vårdförlopp som ska ingå i arbetet kring Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Sju vårdförlopp har nu identifierats.

Vi har för första gången en handlingsplan för Säker vård. Den utgår från den nationella handlingsplanen.

Varje verksamhet har därefter tagit fram egna åtgärder till handlingsplanen, för att säkerställa att vi bedriver en säker vård och omsorg.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 är anpassad efter Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners koncept Säker vård. Det som är nytt är att vi valt att göra den i en digital version i år, som publiceras här på vår webb vilket gör det möjligt för oss att exemplifiera med filmer och poddavsnitt som beskriver vårt arbete.

Det är min förhoppning att en mer lättillgänglig patientsäkerhetsberättelse ska göra det möjligt för fler att ta del av hur vi arbetar för att uppnå en god och säker vård och omsorg.

Susanne Bergenbrant Glas
Chefläkare, Tiohundra AB

Sjuksköterska vid skrivbord.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Två kvinnor i sjukhuskläder i sjukhusmiljö.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

Tre kvinnor tittar på en storbilds-tv.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Senast uppdaterad
2023-02-15