Hoppa till innehåll

Välkommen att tycka till om oss

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag lämnas direkt till verksamheten eller till kvalitetsenheten.

Synpunkter kan lämnas genom att:

  1. Logga in på 1177.se och lämna synpunkt där.
  2. Kontakta kvalitetsenheten via mejl: kvalitet@tiohundra.se (skicka inte känsliga uppgifter så som personnummer eller annans namn i mejlet)
  3. Skicka ett brev på adressen nedan. 

Postadress

Kvalitetsenheten
Tiohundra AB
Box 905
761 29 Norrtälje

Till vem vänder jag mig?

Börja med att kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård eller behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Vänd dig i första hand direkt till personalen som undersökte eller behandlade dig. Om du till exempel inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller om du inte tycker att kontakten med personalen fungerar kan du tala med enhetschefen för aktuell mottagning eller avdelning. Du kan också vända dig till verksamhetschefen.

Synpunkter och klagomål via 1177.se

Via 1177.se kan du lämna synpunkter och klagomål. Logga in på 1177.se och sök upp din mottagning, där finns en länk till e-tjänsten där du kan lämna synpunkter. Du kan också lämna synpunkter anonymt.

Logga in på 1177.se

Formulär för att lämna synpunkter anonymt

Patientnämnden

Om du vill ha hjälp att framföra klagomål till vårdverksamheten kan du också vända dig till Patientnämnden, som är en fristående och opartisk instans. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Kontaktuppgifter till Patientnämnden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten, synpunktshandläggaren och/eller patientnämnden kan IVO under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har sedan 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit av sina skador.

Tiohundra anmäler händelser till IVO när en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller har utsatts för allvarlig risk för vårdskada inom vår hälso- och sjukvård (Lex Maria). Motsvarigheten inom omsorgsverksamheterna heter Lex Sarah. Anmälan till IVO görs vid missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande.

Kontaktuppgifter till IVO

Patientförsäkringen

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Information om patientskadelagen på Löf.se

Du har rätt att framföra önskemål om din vård och omsorg

Våra medarbetare ska så långt det är möjligt utforma och genomföra vård- eller omsorgsinsatserna i samråd med dig som patient, kund eller brukare. Det sker utifrån ditt medicinska behov eller biståndsbeslut och med de resurser som finns att tillgå.

Du är alltid välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Krav av diskriminerande karaktär kan inte uppfyllas.

Den grundläggande samhällsvärderingen om människors lika värde omfattar alla och återspeglas i Tiohundras värdeord delaktighet, trygghet och respekt. Våra medarbetare i vård och omsorg ska alltid visa patienter, kunder, brukare och närstående respekt. I lika hög grad gäller det omvända, att patienter, kunder, brukare och närstående visar respekt gentemot våra medarbetare.​

Senast uppdaterad
2023-08-30