Hoppa till innehåll

Spärra din journal

Inom Tiohundra AB används sammanhållen journalföring. Detta innebär att journalinformation delas med andra vårdgivare inom och utanför Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vem som har läst journalen.

Information om sammanhållen journalföring

Samtycke

För att andra vårdgivare ska få åtkomst till journaluppgifter om dig krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

Nödöppning

Om du i till exempel en akutsituation inte själv kan ge ditt samtycke till att journaluppgifter delas mellan vårdgivare kan behörig vårdpersonal nödöppna journalen hos andra vårdgivare. Om du spärrat (läs mer nedan) delar av din journal är det inte säkert att andra vårdgivare kommer åt journaluppgifterna i en akutsituation

Spärra journal

Enligt patientdatalagen har du som patient rätt att få dina journaluppgifter spärrade så att de enbart blir tillgängliga för behörig vårdpersonal inom verksamhetsområdet/vårdgivaren.

Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av journaluppgifter innebär:

  • Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling. Läs mer nedan.
  • Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation. Läs mer nedan.

En spärr kan inkludera eller undanta följande delar i journalen:

  • Läkemedelsjournalen
  • Viktig medicinsk information (VMI)
  • Delar av dina egna patientuppgifter

Du kan välja att inkludera läkemedel i spärren

Att spärra läkemedelsjournalen innebär att vårdpersonal utanför Tiohundra AB inte kan ta del av de läkemedel som ordinerats inom Tiohundra AB.

Du kan välja att inkludera viktig medicinsk information (VMI) i spärren

Att spärra denna del medför att vårdpersonal utanför Tiohundra AB inte kan ta del av de varningar som registrerats på Tiohundra AB, exempelvis överkänslighet mot läkemedel, om du har pacemaker etc.

Du kan välja att inkludera patientuppgifter i spärren

Att spärra denna del resulterar i att vårdgivare inte får tillgång till exempelvis ditt telefonnummer för att kunna nå dig. Det kan inte skickas en SMS-påminnelse för ditt bokade besök, du kan inte få dosförpackade läkemedel. Du kommer att vi varje besök få uppge telefonnummer och andra uppgifter som boende, familjesituation, primärvårdskontakter eftersom dessa uppgifter döljs av spärren.

Möjlighet att häva spärr akut

I en akut situation kan vårdpersonal endast häva en spärr som ligger inom samma spärrgrupp dvs verksamhetsområde. Finns viktig information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den i en akutsituation. Detta riskerar att påverka möjligheten att ge en god och säker vård.

Överskrid spärr – samtycke

För att ta del av spärrad information krävs ett samtycke från patienten. Med ditt samtycke kan personal inom Tiohundra AB överskrida spärrar som finns vid Tiohundra AB.

Överskrid spärr – nödsituation

Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en spärr på ett annat verksamhetsområde på Tiohundra AB kan hävas på Tiohundra AB.

Spärrar hos annan vårdgivare kan ej överskridas

Spärrar hos andra vårdgivare kan inte överskridas. I dessa fall måste vårdgivaren kontakta den andra vårdgivaren som i sin tur kan häva spärren via samtycke eller nödsituation, eller på annat sätt delge den information som krävs i det akuta läget.
Hur bemanning och tillgänglighet för detta moment ser ut varierar mycket hos olika vårdgivare.

Konsekvenser/risker med spärr av journal

En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.

En spärr av patientuppgifter innebär risk för olägenheter i kontakten mellan dig som patient och din vårdgivare. Risk finns att personal inte har tillgång till aktuellt telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, att mottagningen inte kan skicka SMS-påminnelse för bokat besök. Du måste själv uppge uppgifter om telefonnummer, boendeförhållanden etc vid varje enskilt besök/kontakt.

Så spärrar du din journal

Du kan bara begära spärr som gäller din egen person. Hos aktuell mottagning får du den blankett som behövs för att spärra journalen. Blanketten fylls i och skickas till chefläkare. Vårdnadshavare kan inte begära spärr av sitt barns journal. Observera att du inte kan ta del av dina spärrade journaluppgifter i e-tjänsten Journalen.

Ta bort/häva spärr

Du kan begära borttagning/hävning av spärr(ar) som tidigare lagts på din patientjournal inom Tiohundra AB. För att häva spärr använder du samma blankett som vid spärr av journaluppgifter. Du får blanketten hos din mottagning. Blanketten fylls i och skickas till chefläkare.

Senast uppdaterad
2023-08-30