Hoppa till innehåll

Miljöresultat 2023

Varje år sätter vi i Tiohundra upp bolagsövergripande miljömål. 2023 nåddes fem av fem mål. Till exempel lyckades bolaget minska klimatpåverkan från livsmedel med 10 procent och minska matsvinnet med 41 procent. Dessutom ökades cirkulära material- och produktflöden, vilket leder till en minskad resursförbrukning.

Fröhängen och nyutslagna löv.

Mål: Minska läkemedels miljöpåverkan genom att aktivt arbeta för en effektiv och patientsäker läkemedelshantering.
Resultat: För att minska kassation av läkemedel har ett aktivt sortimentsarbete med kontinuerligt uppdaterade bassortiment, sällanläkemedelsförråd och bevakning av läkemedel med kort hållbarhet fortgått på Norrtälje sjukhus. För en robustare läkemedelsförsörjning har lagernivåerna i läkemedelsförråden ökat samt ett beredskapslager för läkemedel (omsättningslager) har införts. Patienter informeras via TV-skärmar i väntrum om korrekt hantering av överblivet läkemedel för att medverka till att skadliga ämnen inte kommer ut i miljön.
Målet är uppnått.

Mål: Minska matsvinnet med 30 procent inom vård- och omsorgsboenden och på Norrtälje sjukhus jämfört med startvärde år 2014.
Resultat: Matsvinnet minskade med 41 procent.
Målet är uppnått.

Mål: Minska klimatpåverkan från livsmedel med 10 procent jämfört med år 2017.
Resultat:
Klimatpåverkan från livsmedel har minskat med 10 procent.
Målet är uppnått.

Mål: Öka cirkulära material- och produktflöden och därmed minska resursförbrukningen.
Resultat:
Flera exempel finns där verksamheter gått från engångs- till flergångsprodukter. Bolaget har ökat andelen skyddsförkläden som är framtagna av återvunnen returplast och biobaserad plast. Inom bolaget finns även en välfungerande möbelåteranvändning. Möbelförrådet drivs av dagligverksamhet inom LSS, och under 2023 hade cirka 240 begagnade möbler/artiklar bytt ägare inom bolaget.
Målet är uppnått.

Mål: Minska miljöpåverkan från transporter genom att minska den totala körsträckan jämfört med 2022.
Resultat:
Data finns endast fram till sista augusti. Vid den tidpunkten hade körsträckan minskat jämfört med samma period 2022. Bolaget har under hösten bytt körjournalsystem och tidigare leverantör av körjournal har inte kunnat lämna fullständiga uppgifter. För att lyckas minska körsträckan har bolaget fortsatt med digitala möten och utvecklat digitala arbetssätt, optimerat transporter, nyttjat elcyklar och vanliga cyklar.
Målet är uppnått.

Senast uppdaterad
2024-01-26