Hoppa till innehåll

Habiliteringscenter för barn och ungdomar

Telefon
E-tjänster
Hitta hit

Du har inte rätt inställningar för kakor för att visa kartor från Google Maps

Telefontider

Telefonerna kan tidvis vara obemannade, men röstmeddelanden lyssnas av dagligen. Efter lämnat meddelande blir man uppringd av personal på habiliteringen.

Besöksadress

Familjens hus, Drottning Kristinas väg 70, Norrtälje. Ingång B (på kortsidan).

Enhetschef

Kenneth Thor Liiw
Telefon: 08-123 272 75
kenneth.thor@tiohundra.se

Norrtälje habiliteringscenter ger råd och stöd till barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar, som till exempel:

 • Utvecklingsförsening hos barn
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Motoriska svårigheter eller rörelsehinder hos barn
 • Omfattande rörelsehinder hos ungdomar
 • Autism och Aspergers syndrom
 • Förvärvad hjärnskada med betydande bestående kognitiv nedsättning
 • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning

Alla som arbetar hos oss har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscenter ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Tillsammans med personalen gör du en habiliteringsplan. Planen är en överenskommelse mellan dig och personalen om vilka insatser habiliteringen ska innehålla.

Information och stöd till andra

I samråd med dig hjälper vi även till med att ge information och vägledning kring funktionsnedsättningen och vilka behov som finns, exempelvis till myndigheter eller dagliga verksamheter och gruppbostäder.

Insatsen kan ske enskilt eller i grupp. Vi ger även stöd, information och konsultation till anhöriga, gode män och personal på till exempel skola, boende och daglig verksamhet.

Viktigt att veta:

 • Insatserna är kostnadsfria
 • All personal har tystnadsplikt
 • Vi har skyldighet att föra journal enligt patientdatalagen
 • Vi styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det här gör vi för barn på habiliteringen

Vi arbetar för att livssituationen för barnen, deras familjer och nätverk ska bli så bra som möjligt. Vi ger råd, stöd och behandling för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barnen och deras familjer.

Behandlingen kan bland annat hjälpa barnen att bibehålla och utveckla:

 • motorisk, psykologisk, språklig och social förmåga
 • kommunikation, lek och samspel

Vi arbetar också för att vardagsmiljön runt barnen ska vara så bra som möjligt, bland annat genom:

 • information om funktionsnedsättningen
 • utprovning av hjälpmedel
 • information inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning.

Familjerna kan dessutom få stöd i form av:

 • rådgivning i att stimulera barnets utveckling
 • information om funktionsnedsättningens konsekvenser
 • samtalsstöd
 • information om samhällets service
 • information om intresseorganisationer och kontakt med andra familjer.

Vi samarbetar även med andra myndigheter, organisationer och verksamheter i samråd med barn och familj.

Vi kan exempelvis vara ett stöd för förskola och skola genom att:

 • informera om funktionsnedsättningen
 • ge råd om hur barnets utveckling kan stimuleras
 • hjälpa till att anpassa aktiviteter och miljöer så att de passar barnets behov.

Så ansöker du

Du ansöker med remiss eller genom egen ansökan. Du kan också söka med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson. Blanketten kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut och lämnas in eller skickas till habiliteringen.

Egenansökan till habiliteringscenter för barn och ungdomar (pdf)

Information för remittenter

Senast uppdaterad
2024-06-24