Hoppa till innehåll

Agera för säker vård – Norrtälje sjukhus

Vårdgivaren utövar egenkontroll av trycksår, fall, nutrition, munhälsa och urinretention samt MRSA (multiresistenta bakterier) på sjukhusets vårdavdelningar. Egenkontrollen redovisas månatligen för enhetschef och verksamhetschef.

Kontrollen ger underlag för att följa och bevaka resultaten så att en hög patientsäkerhet uppnås. Nämnda kontroller innefattar riskbedömning och insatt åtgärder då patienten löper risk. Egenkontroll utförs även på antalet uppkomna trycksår och fall under vårdtid. Kontrollen är en bevakning av att vi bedriver ett patientsäkert arbete och vid upptäckt av försämrat resultat startas en handlingsplan upp med aktiviteter som t.ex. utbildning.

MRSA

Identifiering

Punktprevalensmätning MRSA (multiresistenta bakterier) visade ett försämrat resultat under våren. Även höstens mätning visade på detsamma.

Analys

Brister återfanns i riskbedömning för MRSA samt insättning av åtgärd, vilket består i tagande av en odling av där risken finns.

Åtgärder

Under året har ett flertal utbildningar genomförts av hygienläkare och hygiensjuksköterska för vårdpersonalen. Samtidigt utvecklades och implementerats ett informationsmaterial.

Uppföljning

Ytterligare åtgärder är planerade för 2024 och egenkontroll kommer att ske månadsvis med månatlig uppföljning samt efter 6 månader.

Fall, undernäring och trycksår

Ett flertal riskområden har följts under året, däribland fall, undernäring och trycksår.

Fall

Risk för fall på sjukhus är stor enligt evidens och beräknas utgöra 8% av alla inträffade vårdskador. Vid inskrivning på sjukhus utförs en riskbedömning för risk för fall. Vid upptäckt av risk sätts en eller flera åtgärder in, så som till exempel larmmatta. Vi har satt ett mål på att >85% av alla patienter som har en risk för fall ska få insatta åtgärder, vilket vi har lyckats upprätthålla under året och kommer fortsätta att följa kommande år.

Patienter som skrivs in på vårdavdelning och bedöms vara risk för undernäring får insatta åtgärder så som att säkerställa det totala näringsintaget av energi, protein, vätska och andra näringsämnen. Undernäring ökar risken för bland annat fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion ökad sårbarhet mot infektion och nedsatt hjärt- och lungfunktion.

Undernäring

Vårdskador som fall, trycksår och försämrad munhälsa kan vara en konsekvens av undernäring. Vi har satt ett mål på 85%, som upprätthållits med några undantag för några månader och avdelningar under året. Risk för undernäring kommer att fortsätta följas kommande år.

Trycksår

Trycksår orsakar ett stort fysiskt, känslomässigt och socialt lidande för den som drabbas. Den Nationella punktprevalensmätningen som genomfördes 2023 visade på ett nationellt resultat av att 14% av alla patienter fick ett trycksår under vårdtiden, varav 7,4% i kategori 2–4.

Alla patienter ska riskbedömmas för trycksår vid inskrivning på vårdavdelning och åtgärder sättas in för att förebygga att trycksår uppstår. Under året har månatlig kontroll och uppföljning genomförts. Analysen är att vi lyckats sätta in åtgärder för patienter med risk för trycksår och därmed har en mycket låg andel uppkomna trycksår under vårdtiden för våra patienter, endast 0,5%. Fortsatt bevakning kommer ske under 2024 genom egenkontroller.

Bevakning av resultat har skett på dialog- och avstämningsmöten med enhetschefer för vårdavdelning. Egenkontrollerna kommer att fortsätta under 2024, för att följa utvecklingen och försäkra oss om att vi fortsätter nå goda resultat.

Ytterligare egenkontroller

Vidare utförs månatliga egenkontroller på mer medicinska kvalitetsindikatorer framförallt på mätvärden satta med mål i vårt sjukhusavtal. Det rör sig om bl.a. stroke, diabetes, höftfraktur men även vistelsetid på akutmottagning. Årets resultat visade att vi genom flera år av ihärdigt arbete lyckats strukturera arbetssättet vad gäller akut stroke och på så vis minskat mediantiden för start av propplösande behandling vid stroke. Mediantiden för året var 32 minuter och den nationella målnivån är <40minuter.

Vistelsetid på akutmottagningen

På sjukhusets akutmottagning har patientflödet ökat vilket visat sig i att vistelsetiden har ökat något för våra patienter. Tiden påverkas även av att närakuten bedriv sinom samma lokaler. Vi når inte riktigt upp till målnivån att andelen patienter över 80 år som har en vistelsetid kortare än fyra timmar ska vara 58%, årets resultat visade på 54%. Däremot lyckas vi med målet att 95% av alla patienter ska ha en kortare vistelsetid än 8 timmar. Bevakning av vistelsetider sker i akutmottagningens ledningsgrupp.

Senast uppdaterad
2024-02-19