Hoppa till innehåll

Agera för säker vård – BUFPH

Patienter på fel vårdnivå

Identifiering

BUP: Patienter som inte är på rätt vårdnivå från början och patienten och dennes familj upplever att de skickas runt.

Åtgärd

På BUP implementeras en väg in som innebär att triagera patienter till rätt vårdnivå direkt. En väg in ska även överta akutansvaret från behandlarna, vilket gör att hela akutansvaret blir mer patientsäkert då en väg in kommer ta de akuta samtalen direkt. Detta medför en ökad tillgänglighet.

Uppföljning av åtgärd

Uppföljning kommer att ske vartefter.

Psykiatriska bedömningar på helger

Identifiering

Den psykiska ohälsan är hög inom kommunen och det finns ett behov av att kunna göra psykiatriska bedömningar på helgerna.

Åtgärd

Psykiatri och beroendemottagningen har fått uppdraget att skapa ett mobilt psykiatriskt team som ska finnas under helgerna och utgå från akutmottagningen.

Uppföljning av åtgärd

En pilothelg skedde i december för att identifiera vad vi behöver arbeta vidare med och vilka som ska inkluderas i samverkan kring teamet.

Rekrytering av medarbetare till mobila teamet pågår.

Brister i sekretess

Identifiering

Dörren till kopieringsrummet på Familjens hus stod öppen och med full insyn för patienter och medföljande att se utskrifter som inte var omhändertagna.

Åtgärd

På familjens hus har det installerats e-kortläsare till kopieringsrummet.

Personalen ska använda säker utskrift och när det inte efterlevs ska avvikelse skrivas.

Uppföljning

Följa upp hur många avvikelser som skrivs.

Brister i delaktighet

Identifiering

I samband med obligatoriska utredningar vid fullbordade suicid erbjuds anhöriga och närstående att delta. Vid dessa utredningar framkommer ofta att de upplever att de som anhöriga/närstående inte kunnat/fått/blivit inbjudna att samverka med vården.

Vid utredningens avslut bjuds anhöriga in för att tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarige läkare samt utredningsledare gå igenom utredningen och ställa de frågor som eventuellt finns kvar. Dessa möten är ofta svåra på grund av den svåra anledningen, men återkopplingar har varit att man trots det är tacksam.

Analys

Sekretess är en viktig del i all kontakt med vård och finns ingen anteckning om att upplysning får lämnas så kommer vården inte delge information. Däremot behöver vårdgivaren ta upp frågan med patienten och dokumentera att frågan är ställd och om vårdgivaren får lämna ut upplysningar och till vem.

Åtgärd

Frågan har diskuterats på ledningsgruppen inom verksamhetsområdet för att hitta systematiskt arbetssätt kring att inkludera anhöriga.

I kallelsebrevet informera att patienten får ta med en anhörig/närstående om så önskas.

Vid alla nybesök eller inflyttningar fråga alla patienter, brukare, kunder om det finns någon som får kontaktas.

Senast uppdaterad
2024-02-19